Všeobecné obchodné podmienky

ďalej len („VOP„)

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je občianske združenie Slovenská vegánska spoločnosť, IČO 50372939, so sídlom Líščie nivy 8, 82108, Bratislava, zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod vložkou VVS/1-900/90-48922 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „SVS“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na našej webovej stránke v sekcii:https://veganskaspolocnost.sk/podmienky-ochrany-sukromia/

Definície

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie: 

 • osoba zapísaná v obchodnom registri; 
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia;
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; alebo
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho neplatia tie časti VOP, ktoré definujú povinnosti predávajúceho voči spotrebiteľom.

Všeobecné ustanovenia

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument „Spôsoby dopravy“, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie duševného vlastníctva predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Kópiu VOP a faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu dostane kupujúci ako prílohu zásielky. Kupujúci s týmto súhlasí. Ak doklad chýba, prosíme informovať nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@veganskaspolocnost.sk.

Kúpna zmluva

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile spotrebiteľ nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Ak sú spotrebiteľom objednávané služby, prijatím týchto VOP vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. 

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. 

Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. 

 1. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. 

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca. 

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je ujednané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú konečné a uvádzané vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. 

Akciové ceny sú platné do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému SVS, je SVS oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. SVS v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu);
 • u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic; alebo
 • zľava na tovar presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

Objednávanie tovaru

Vami zvolený tovar si vyberiete kliknutím myši na daný tovar. Následne sa Vám tovar objaví v nákupnom košíku. Rovnako postupujete aj pri ostatných výrobkoch, až pokiaľ nepotvrdíte objednávku záväzne. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota závisí od skladovej zásoby tovaru. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 48 hodín do 21 pracovných dní. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame formou listovej/balíkovej dobierky. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané tituly odosielame. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu ku vám Slovenskou poštou.

Spôsob platby

Spôsob platby akceptujeme momentálne len dobierku. Možnosť zmeny vyhradená.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám pripočítavame poštovné 3,80 €.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. SVS ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom;
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke; alebo
 • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

SVS nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta);
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!; alebo
 • obsahovú náplň knihy a podobných produktov oficiálne vydaných vydavateľom.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, ktorý uvediete.  Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.veganskaspolocnost.sk/obchod môžete bez udania dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Slovenská vegánska spoločnosť,  Líščie nivy 8, 82108, Bratislava. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

 • poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás; alebo
 • zaslaním sumy na Vami určený účet.

Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený;
 • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania);
 • počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry, hry a puzzle, ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený);
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný);
 • tovar vykazuje známky nosenia a opotrebenia (textil);
 • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (textil); alebo
 • keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Podnikateľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi SVS a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. 

V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. 

Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na SVS pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. 

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní. 

Kontaktnou e-mailovou adresou SVS je info@veganskaspolocnost.sk. 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 15. 12. 2019 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.