Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

      Základné ustanovenia

Podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR“) Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská vegánska spoločnosť so sídlom Líščie nivy 8, 82108 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Slovenská vegánska spoločnosť, o.z.

adresa: Líščie nivy 8, 82108 Bratislava

email: info@veganskaspolocnost.sk

telefón: +421901762622

Vzhľadom na povahu a rozsah činností prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu podľa čl. 38 GDPR.

Rozsah a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu (titul, meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, heslo, užívateľské meno a informácie o objednávkach), ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

I. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zoso zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky (titul, meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, heslo, užívateľské meno a informácie o objednávkach) Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

II. Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

III. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť)

zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

zaisťujúce marketingové služby

členovia a dobrovoľníci prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

IV. Práva dotknutej osoby

V zmysle podmienok vyplývajúcich z GDPR máte:

právo na prístup k údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, 

právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR.

právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa info@veganskaspolocnost.sk

Kontrolným a dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov, kde máte právo podať sťažnosť v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

V. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe a poverené osoby boli poučené.

VI. Záverečné ustanovenia

Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.